Is nano coating schadelijk voor de gezondheid en/of schadelijk voor het milieu? Dat is afhankelijk van het product en het merk. Wij leveren unieke producten van het merk GRIPWOOD. Wij laten onze producten uitgebreid testen door officiële instanties volgens de strengste normen.

Hieronder kunt u de informatie uit de veiligheidsbladen lezen.

Nano coating en het milieu

 • Toxiciteit: Niet verwacht schadelijk te zijn voor in het water levende organismen.
 • Persistentie en afbreekbaarheid:
  • Biologische afbraak: Verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.
  • Hydrolyse: Transformatie door hydrolyse wordt niet verwacht van betekenis te zijn.
  • Fotolyse: Transformatie door fotolyse wordt niet verwacht van betekenis te zijn.
  • Atmosferische oxidatie: Wordt niet verwacht snel in de lucht te ontbinden.
 • Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.
 • Mobiliteit in de bodem: Zeer vluchtig, zal zich snel in de lucht verspreiden. Het fluorpolymeer kan zich afscheiden naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater.
 • Resultaten van PBT en zPzB beoordeling: Het product bevat geen stoffen die PBT en/of zPzB zijn.
 • Andere schadelijke effecten: Er worden geen nadelige effecten verwacht.

Nano coating en de gezondheid

Er zitten een aantal gevaren aan het gebruik van nano coating producten; herhaalde blootstelling kan een droge huid veroorzaken en nano caoting kan tevens licht irriterend zijn voor de ogen, neus, keel en longen.

Toxicologische effecten

 • Inademing: Acute toxiciteit: rat, 8 u LC50> 5000 mg/m3 damp, minimaal giftig.
 • Inslikken: Acute toxiciteit: rat, LC50> 5000 mg/ Kg, minimale toxiciteit. Na inslikken van de vloeistof kunnen druppeltjes product in de longen terechtkomen (aspiratie), waardoor een longontsteking kan optreden.
 • Huidirritatie: Zwak irriterend voor de huid bij herhaald of langdurend contact.
 • Oogirritatie: Kan hinder voor de ogen veroorzaken, maar zal het oogweefsel niet beschadigen.
 • Carcinogenen: Staat niet vermeld als carcinogeen.
 • Giftigheid voor de voortplanting: Waarschijnlijk geen giftige stog voor de voortplanting.
 • Lactatie: Is waarschijnlijk niet schadelijk voor de borstvoeding.
 • Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT):
  • Eenmalige blootstelling: Veroorzaakt waarschijnlijk geen orgaanschade.
  • Herhaalde blootstelling: Veroorzaakt waarschijnlijk geen orgaanschade.

Gebruik handschoenen en een mondkapje

Het is verstandig om handschoenen te gebruiken tijdens het aanbrengen van de nano coating. Daarnaast wordt in de veiligheidsbladen geadviseerd om ook nog een mondkapje te gebruiken.

Nano coating is NIET schadelijk voor het milieu en de gezondheid

De bovenstaande informatie geeft weer dat nano caoting niet slecht is voor het milieu en dat met de juiste voorzorgsmaatregelen de gezondheid minimaal aangetast wordt. Uiteraard is het niet verstandig om de producten door te slikken en de damp in te ademen, maar dat geldt voor alle schoonmaakmiddelen. Nano coating is relatief veilig toe te passen. Uiteraard is het belangrijk om de producten buiten het bereik van kinderen te houden.

Meer weten over nano coating en de producten van GRIPWOOD?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of opkmerkingen? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met één van de deskundige medewerkers.